Regulamin PriceMap.pl

Regulamin PriceMap.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez PriceMap Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem „www.pricemap.pl”. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Właścicielem i operatorem Serwisu i Oprogramowania, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem Usług, jest PriceMap Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnowiejska 13/4, 31-126 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913979, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, NIP: 6762600836. Ideą Serwisu oraz Aplikacji PriceMap jest dostarczanie Użytkownikom dostępu do oprogramowania służącego do monitorowania rynku nieruchomości. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega, że akceptacja następuje z chwilą zaznaczenia pola „Akceptuję Regulamin”. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Czasem właściwym dla Serwisu PriceMap jak i Aplikacji PriceMap jest czas środkowo-europejski (CET).

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 • Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia dostępu do usługi PriceMap” określający zasady korzystania przez Usługobiorcę i Użytkownika z usługi PriceMap udostępnianej przez Usługodawcę.

 • Usługodawca – PriceMap Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnowiejska 13/4, 31-126 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913979, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, NIP: 6762600836.

 • Usługa – dostęp do Aplikacji pod nazwą PriceMap, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.

 • Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła pod adresem internetowym przypisanym Usługobiorcy.

 • Użytkownik – osoba posiadająca indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z Aplikacji.

 • Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.

 • Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi.

 • Konto Użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień oraz mogące posiadać swój termin ważności, tj. datę, po której dostęp do Aplikacji zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany lub ograniczony.

 • Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach Usługobiorcy, służące do komunikacji z Usługą.

 • Formularz Rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Usługi przez Usługobiorcę, dostępny na stronie internetowej www.PriceMap.pl.

 • Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nie takie elementy, jak serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.

 • Filtry – funkcjonalność Aplikacji służąca do zapisywania konkretnych ustawień.

 • Powiadomienia e-mail – funkcjonalność Aplikacji służąca do wysyłania wiadomości e-mail do Użytkownika z adresem internetowym do konkretnego źródła.

 • Statystyki – funkcjonalność Aplikacji służąca do zbiorowej analizy danych dostępnych w Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić Użytkownikom we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w najnowszych wersjach nowoczesnych przeglądarek internetowych: Chrome, Safari, Edge, Opera, Firefox.

§ 4 Prawa i obowiązki usługobiorcy

Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę elektroniczną kontakt@pricemap.pl oraz do dodatkowych form wsparcia technicznego. Usługobiorca oraz Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich. Usługobiorca i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 5 Prawa i obowiązki usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:

 • 3.1. Niespełnieniem Wymagań Technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji,

 • 3.2. Działaniem osób trzecich,

 • 3.3. Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie. Usługodawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usługi w przypadku korzystania z nich niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 6 Parametry techniczne usługi

Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi zgodnie z parametrami opisanymi na stronie www.PriceMap.pl. O przekroczeniu dostępnych limitów Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail na adres korespondencyjny Usługobiorcy lub poprzez stosowny komunikat w Aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Aplikacji dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

§ 7 Bezpieczeństwo danych

Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Usługobiorcę. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem. Usługodawca może wykorzystywać zgromadzone w Aplikacji dane w celu przeprowadzania analiz wykorzystania funkcji Aplikacji, zrozumienia sposobu pracy Użytkowników, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz opracowywania nowych lub ulepszonych funkcji Aplikacji, w tym mechanizmów podpowiedzi i predykcji opartych o rozwiązania machine learning. Jeżeli w tym celu konieczne będzie przeanalizowanie danych firm lub osób, jakie zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Aplikacji, analiza taka może być przeprowadzona wyłącznie na danych zanominizowanych i zagregowanych.

§ 8 Zamawianie i świadczenie usług

Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą jak i Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi załącznik do Regulaminu zostają zawarte:

 • 1.1. Z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia przez Usługobiorcę Formularza Rejestracyjnego, a wraz z nim – utworzenia konta w Aplikacji. Utworzenie konta przez Usługobiorcę w Aplikacji stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 9 Reklamacje i rozwiązanie umowy

W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@pricemap.pl bądź listownie, do siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje takie jak; dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.

§ 10 Dane i ochrona praw własności intelektualnej

Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy. PriceMap to Aplikacja służąca do monitorowania rynku nieruchomości w zakresie dostępnych publicznie informacji w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. PriceMap ułatwia Użytkownikowi dotarcie do informacji źródłowej. PriceMap służy do usprawnienia pracy Użytkownika, dzięki zbiorowej analizie publicznie dostępnych danych. PriceMap nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych danych oraz za ich autentyczność, jak również za decyzje podejmowane przez użytkowników na ich podstawie. Ujawnianie danych Konta Użytkownika osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione.

§ 11 Zbieranie danych i linkowanie do ofert

 1. Działania PriceMap w zakresie zbierania danych:

  • PriceMap.pl korzysta z technik scraping danych, aby dostarczać Użytkownikom informacje na temat dostępnych ofert nieruchomości. Działania te mają na celu jedynie zbieranie ogólnodostępnych, publicznie dostępnych informacji, bez kopiowania treści chronionych prawem autorskim.

  • PriceMap.pl dostarcza Użytkownikom linki do ofert nieruchomości dostępnych na zewnętrznych portalach ogłoszeniowych. Linki te przekierowują Użytkowników bezpośrednio do oryginalnych stron źródłowych.

 2. Zgodność z regulaminami zewnętrznych serwisów:

  • Korzystając z usług PriceMap.pl, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i warunków korzystania z zewnętrznych serwisów ogłoszeniowych, do których prowadzą linki.

 3. Odpowiedzialność za treści:

  • PriceMap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na zewnętrznych portalach ogłoszeniowych, do których linki są przekazywane Użytkownikom. Odpowiedzialność za treści oraz ich zgodność z prawem ponoszą właściciele tych portali.

 4. Prawo cytatu:

  • PriceMap.pl działa zgodnie z przepisami prawa cytatu, nie kopiując i nie prezentując chronionych treści w sposób naruszający prawa autorskie. Wszystkie linki prowadzą bezpośrednio do oryginalnych źródeł, z poszanowaniem ich treści i praw własności.

§ 12 Procedury reagowania na zgłoszenia usługobiorcy

Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia aplikacji oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania Aplikacji i nie spowodują utraty danych. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z Aplikacji, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem mogą być przesyłane przez Usługobiorcę pocztą elektroniczną, z adresu email będącego loginem Użytkownika w aplikacji PriceMap, na adres kontakt@PriceMap.pl, lub telefonicznie, jeżeli wybrany przez Usługobiorcę pakiet przewiduje te formy świadczenia wsparcia technicznego. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane przez pocztę email jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie możliwości komunikacji poprzez adres email osobie trzeciej, która w skutek tego poda się za Usługobiorcę. Odblokowanie dostępu do konta zablokowanego wskutek nieprawidłowo wpisanego hasła może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia przez pocztę email. Jeżeli Usługobiorca lub Użytkownik zgłosi Usługodawcy opinię o Aplikacji lub sugestię dotyczącą zmiany (np. poprawy, modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji) Usługodawcy przysługuje prawo do wykorzystania przesłanej opinii lub sugestii, zaś Usługobiorca lub Użytkownik przesyłając opinię lub sugestię udziela Usługodawcy wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na wszelkie prawa niezbędne do stworzenia, opublikowania, powielania, rozpowszechniania, modyfikacji i adaptacji dzieła będącego wynikiem otrzymanej sugestii, w tym publicznego wyświetlania, wykonywania i wykorzystywania sugestii do dowolnego celu. Usługodawca nie ma obowiązku wprowadzania zgłoszonych zmian, w szczególności zmian dotyczących aplikacji oraz wprowadzonych danych.

§ 13 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.PriceMap.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności gdy będzie to wymagane aktualizacją lub innymi zmianami w świadczeniu Usługi lub przepisami prawa. W przypadku zmian Regulaminu Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed wejściem jej w życie, poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej PriceMap w wersji umożliwiającej jej zapis na dysku oraz co najmniej poprzez jedną z trzech metod poinformowania o zmianach:

 • 2.1. wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji,

 • 2.2. wiadomość wewnątrz Aplikacji,

 • 2.3. informację o konieczności akceptacji nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużania ważności konta,   Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej www.PriceMap.pl. Korzystanie z usługi oznacza akceptację Regulaminu.